Powerful {mahishasura-mardini} Aigiri Nandini Lyrics in kannada-ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಹಾಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್

Aigiri nandini lyrics in kannada-ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಹಾಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್

 

aigiri nandini lyrics in kannada is a very popular stotram (hymn) dedicated to Goddess Durga.

It is also known as Mahishasura Mardini Stotram, as it praises the victory of Goddess Durga over the demon king Mahishasura.

The hymn is normally chanted during Navratri celebrations.

The stotram (hymn) is believed to have been composed by Adi Shankaracharya, one of the most revered saints in Hinduism.

According to legend, Shankaracharya was once visited by the Goddess Durga in a dream, who asked him to compose a stotram (hymn) in her honor.

The Aigiri Nandini Stotram is the result of that request.It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one’s life and grant all desires.

It is believed that chanting this hymn will help to remove all obstacles from one’s life and grant all desires.

aigiri nandini lyrics kannada is a hymn dedicated to the goddess Mahishasura-Mardini, who is considered to be an incarnation of the goddess Durga.

The hymn is full of praises and describes the greatness of the goddess.

This hymn is full of praise and devotion for the Goddess, and describes her as the victorious slayer of the demon Mahishasura.

The lyrics of the Aigiri Nandini Stotram are given here in kannada, so that everyone can enjoy this wonderful hymn. Lets start chanting the powerful stotram.

 

The origin of the Aigiri Nandini Stotram Lyrics in kannada

 

The origin story of the Aigiri Nandini Stotram is a Hindu legend that is closely associated with the goddess Durga.

According to the legend, the demon king Mahishasura was terrorizing the world and causing great suffering.

The gods and sages approached Lord Shiva for help, and he directed them to seek the help of the Hindu goddess of power and protection, Durga.

Durga agreed to help and, in the form of the fearsome goddess Aigiri Nandini, defeated the demon king and restored peace to the world.

The gods and sages were filled with gratitude and composed the Aigiri Nandini Stotram, a hymn that glorifies the goddess and her triumph over the demon king.

The Aigiri Nandini lyrics in kannada has since become one of the most important devotional hymns in Hinduism, and is widely recited by devotees as a means of invoking the blessings of the goddess and seeking protection, power, and success.

The hymn is considered a powerful tool for invoking the goddess’s blessings, and is said to bring strength, courage, and success to those who recite it with devotion.

 

Aigiri Nandini Lyrics in kannada

 

ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ

ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ-ಶಿರೋ‌ಧಿನಿವಾಸಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ

ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕೃತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧)

 

ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ-ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ-ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ

ತ್ರಿಭುವನ-ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ-ತೋಷಿಣಿ ಕಿಲ್ಬಿಷ್ಹಮೋಷಿಣಿ ಘೋಶರತೇ

ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ-ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨)

 

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ವನ ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ

ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಾ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ

ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಪ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೩)

 

ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡವಿ ತುಂಡಿತ ಶುಂಡ ಗಜಾಧಿಪತೇ

ರಿಪು ಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೇ |

ನಿಜ-ಭುಜದಂಡ-ನಿಪಾತಿತ ಖಂಡವಿ ಚಂಡ-ಪಾತಿತ-ಮುಂಡ-ಭಟಾಧಿಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೪)

 

ಅಯಿ ರಣ ದುರ್ಮದ-ಶತ್ರು-ವಧೋದಿತ-ದುರ್ಧರ-ನಿರ್ಜರ-ಶಕ್ತಿಭೃತೇ

ಚತುರ-ವಿಚಾರ-ಧುರೀಣ-ಮಹಾಶಿವ-ದೂತಕೃತ-ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ |

ದುರಿತ-ದುರೀಹ-ದುರಾಶಯ-ದುರ್ಮತಿ-ದಾನವದೂತ-ಕೃತಾಂತಮತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೫)

 

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತ-ವೈರಿ ವಧೊರ ವೀರ ವರಾಭಯ-ದಾಯಕರೇ

ತ್ರಿಭುವನ ಮಸ್ತಕ-ಶೂಲ-ವಿರೋಧಿ-ಶಿರೋಧಿ-ಕೃತಾ‌ಮಲ-ಶೂಲಕರೇ |

ದುಮಿ-ದುಮಿ-ತಾಮರ-ದುಂಧುಭಿ-ನಾದ-ಮಹೋ-ಮುಖರೀಕೃತ-ತಿಗ್ಮಕರೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೬)

 

ಅಯಿ ನಿಜ ಹುಂಕೃತಿ ಮಾತ್ರ-ನಿರಾಕೃತ-ಧೂಮ್ರ ವಿಲೋಚನ-ಧೂಮ್ರಶಕೆ

ಸಮರ-ವಿಶೋಷಿತ-ಶೋಣಿತ ಬೀಜ-ಸಮುದ್ಭವ ಶೋಣಿತ-ಬೀಜಲತೇ

ಶಿವ-ಶಿವ-ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ-ಮಹಾಹವ-ತರ್ಪಿತ-ಭೂತ ಪಿಶಾಚ-ಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೭)

 

ಧನುರನು ಸಂಗ ರಣ-ಕ್ಷಣ-ಸಂಗ-ಪರಿಸ್ಫುರದಂಗ-ನಟತ್ಕಟಕೇ

ಕನಕ-ಪಿಶಂಗ-ಪೃಷತ್ಕ-ನಿಷಂಗ-ರಸದ್ಭಟ-ಶೃಂಗ-ಹತಾವಟುಕೇ |

ಕೃತ-ಚತುರಂಗ-ಬಲಕ್ಷಿತಿ-ರಂಗ-ಘಟದ್ಬಹುರಂಗ ಬಲತ್ಕಟಕೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೮)

 

ಸುರಲಲನಾಥ ತಥೇಯಿ ತಥೇಹಿ ತಾತಾಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಲಾಸ್ಕರತೆ

ಕಾಕುಭಾಮತಿ ವರ ದೋನ್ಗಜ ತಾರಕ ತಾಲ ಕೂತೂಹಲ ನಾಟ್ಯರತೇ

ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧೀಂಕಿಟ ಧೀಂ ಧಿಮಿ ತತ್ಯ ನಿಧೀರ ಮೃದಂಗ ನಿನಾದರತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೯)

 

ಜಯ-ಜಯ-ಜಪ್ಯ-ಜಯೇ-ಜಯ-ಶಬ್ದ-ಪರಸ್ತುತಿ-ತತ್ಪರ-ವಿಶ್ವನುತೇ

ಜಣ ಜಣ -ಝಿಂಝಿಮಿ-ಜಿಂಕೃತ-ನೂಪುರ-ಸಿನಿಜತ -ಮೋಹಿತ ಭೂತಪತೇ |

ನಟಿತ-ನಟಾರ್ಧ-ನಟೀನಟ-ನಾಯಕ-ನಾಟಿತ ನಾಟ್ಯ ಸುಗಾನರತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೦)

 

ಅಯಿ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನಃ ಸುಮನೋಹರ ಕಾಂತಿಯುತೇ

ಶ್ರಿತ ರಜ ನೀರಜ-ನೀರಜ-ನೀರಜ ನೀರಜ ನೀಕರ-ವಕ್ತ್ರವೃತೇ |

ಸುನಯನ ವಿಭ್ರಮ-ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮ ರಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೧)

 

ಸಹಿತ ಮಹಾಹವ ಮಲ್ಲಮ ತಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿತ ರಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲರತೆ

ವಿರಚಿತ ವಲ್ಲಿಕ ಪಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ಭಿಲ್ಲಿಕ ವರ್ಗ ವ್ಯತೆ

ಸಿತಕೃತ ಪುಲ್ಲಸಮುಲ್ಲ ಸಿತಾರುಣ ತಲ್ಲಜ ಪಲವ ಸಲ್ಲಲಿತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೨)

 

ಅವಿರಲ ಗಂಡಗಳನ್ಮದ ಮೇದುರ ಮತ್ತ ಮತಂಗಜ ರಾಜಪತೆ

ತ್ರಿಭುವನ ಭೂಷಣ ಭೂತ ಕಲಾನಿಧಿ ರೂಪ ಪಯೋನಿಧಿ ರಾಜಸುತೆ

ಅಯಿ ಸುದ ತೀಜನ ಲಾಲ ಸಮಾನಸ ಮೋಹನ ಮನ್ಮಥ ರಾಜಸುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೩)

 

ಕಮಲಾ ದಲಾಮಲ ಕೋಮಲ ಕಾಂತಿ ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲ ಭಾಲಲತೆ

ಸಕಲ ವಿಲಾಸ ಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ ಕೇಲಿ ಚಲತ್ಕಲ ಹಂಸ ಕುಲೇ

ಅಲಿಕುಲ ಸಂಕುಲ ಕುವಲಯ ಮಂಡಲ ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಬಕುಲಾಲಿ ಕುಲೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೪)

 

ಕಲ ಮುರಲಿ ರವ ವೀಜೀತ ಕೂಜಿತ ಲಜ್ಜಿತ ಕೋಕಿಲ ಮಂಜುಮತೇ

ಮಿಲಿತ ಪುಲಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಜಿತ ರಂಜಿತಶೈಲ ನಿಕುಂಜಗತೆ

ನಿಜಗುಣ ಭೂತ ಮಹಾಶಬರೀಗಣ ಸದ್ಯುಣ ಸಂಬೃತ ಕಲಿತಲೇ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೫)

 

ಕಟಿತಟ ಪೀತ ದುಕೂಲ ವಿಚಿತ್ರ ಮಯೂಖತಿರಸ್ಕೃತ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ

ಪ್ರಣತ ಸುರಾಸುರ ಮೌಲಿಮಣಿಸ್ಪುರ ದಂಶುಲ ಸಂನಕ ಚಂದ್ರ ರುಚೆ

ಜಿತಕನಕಾಚಲ ಮೌಲಿಪದೋರ್ಜಿತ ನಿರ್ಭರ ಕುಂಜರ ಕುಂಭಕುಚೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೬)

 

ವಿಜಿತ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕ ಸಹಸ್ರಕ ರೈಕನುತೇ

ಕೃತ ಸುರತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸಂಗರ ತಾರಕ ಸೂನುಸುತೆ

ಸುರಥ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾನಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿ ಸುಜಾತರತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೭)

 

ಪದಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೆ ವಸ್ಯತಿ ಯೋನುದಿನಂ ಸ ಶಿವೆ.

ಅಯಿ ಕಮಲೆ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ ಕಮಲಾನಿಲ ಯಃ ಸ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್

ತವ ಪದಮೇವ ಪರಮ್ಪದಮೇಮನ ಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೆ.

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೮)

 

ಕನಕಲ ಸತ್ಕಲ ಸಿಂಧುಜಲೈರನು ಸಿಂಚನುತೆ ಗುಣ ರಂಗಭುವಂ

ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನ ಶಚಿಕುಚ ಕುಂಭ ತಟೀ ಪರಿರಂಭ ಸುಖಾನುಭಂ

ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿನ ತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಂ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೧೯)

 

ತವ ವಿಮಲೇಂದುಕುಲಂ ವದನೇಂದು ಮಲಂ ಸಕಲಂ ನನು ಕೂಲಯತೆ

ಕಿಮು ಪುರುಹೂತ ಪುರೀನುದಮುಖಿ ಸುಮುಖಭಿರಸೌ ಹಿ ಮುಖಕ್ರಿಯತೆ

ಮಮ ತುಮ ತಂ ಶಿವನಾಮಧನೆ ಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕರಿಯತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೦)

 

ಅಯಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾಕೃಪ ಯೈವತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೆ

ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿತ ಭಾನು ಮಿತಾಸಿರತೆ

ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತುರರಿಕುರು ತಾದುರುತಾಪಮಾಪಾಕುರುತೆ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ (೨೧)

 

Aigiri nandini lyrics kannada

 

Aigiri nandini nandhitha medhini

Viswa Vinodhini Nandanuthe

Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini

Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe

Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini

Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (1)

 

Suravara Varshini Durdara Darshini

Durmukhamarshani Harsharathe

Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini

Keelbisha Moshini Ghosharathe

Danuja Niroshini Dithisutha Roshini

Durmadha Soshini Sindhusuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (2)

 

Ayi jagadambha madamba kadam

Bavana Priya Vasini Hasarathe

Shikhari Siromani Thunga Himalaya

Srunga Nijalaya Madhyagathe

Madhu madhure madhu

Kaitabha Banjini Rasarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (3)

 

Ayi satha kanda vikanditha runda

Vithunditha Shunda Gajathipathe

Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda

Paraakrama Shunda Mrigathipathe

Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda

Vipaathitha Munda Bhatathipathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (4)

 

Ayi rana durmathashathru vadhothitha

Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe

Chathura Vicharadureena Maha Shiva

Dhoothakritha Pramadhipathe

Duritha Dureetha Dhurasaya Durmathi

Dhanava Dhutha Kruthaanthamathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (5)

 

Ayi sharanagatha vairi vadhuvara

Veera Varabhaya Dhayakare

Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi

Shirodhi Krithamala Shoolakare

Dhumi dhumi Thaamara Dundu binadha Maho

Mukharikruthatigmakare

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (6)

 

Ayi nija hoonkrithi maathra niraakrutha

Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe

Samar Vishoshitha Sonitha Bheeja

Samudhbhava Sonitha Bheejalathe

Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava

Tarpitha Bhootha Pisacharathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (7)

 

Dhanu ranu shanga ranakshana sanga

Parisphuradanga Natak Katake

Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga

Rasadh bhata Shringa Hathavatuke

Kritha Chaturanga Balakshithi ranga

Ghatad Bahuranga Ratad Batuke

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (8)

 

Jaya Jaya Japya Jaye

Jaya shabdha Parastuti Tathpara Vishwanuthe

Bhana Bhana bhinjimi Bhinkritha Noopura

Sinjitha Mohitha Bhoothapathe

Naditha Nataartha Nadi Nada Nayaka

Naditha Natya Sugaanarathe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (9)

 

Ayi Sumanah Sumanah

Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe

Sritha Rajanee Rajanee Rajanee

Rajanee karavakra Vrithe

Sunayana Vibhramara bhramara

Bhramara brahmaradhipadhe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (10)

 

Sahitha mahaahava mallama thallika

Mallita rallaka Mallarathe

Virichitha vallika Pallika Mallika Billika

Bhillika Varga Vrithe

Sithakritha phulla Samulla Sitharuna

Thallaja Pallava Sallalithe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (11)

 

Avirala ganda Galanmadha medhura

Maththa mathangaja Rajapathe

Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi

Roopa Payonidhi Rajasuthe

Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa

Mohana Manmatha Rajasuthe

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (12)

 

Kamala dhalaamala komala kaanthi

Kala Kalithaamala Bala Lathe

Sakala Vilaasa Kalanila yakrama

Keli Chalathkala Hamsa Kule

Alikula Sankula Kuvalaya Mandala

Mauli Miladh Bhakulaalikule

Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (13)

 

Kara murali rava veejitha koojitha

Lajjitha Kokila Manjumathe

Militha Pulinda Manohara Kunchitha

Ranchitha Shaila Nikunjagathe

Nija Guna Bhootha Mahaa Sabari Gana

Sathguna Sambhritha Kelithale

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (14)

 

Kati thata peetha dukoola vichithra

Mayuka thiraskritha chandra ruche

Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura

Dansula sannakha chandra ruche

Jitha kanakachala maulipadorjitha

Nirbhara kunjara kumbhakuche

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (15)

 

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika

Sarakaraika nuthe

Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka

Sangaratharaka soonu suthe

Suratha samadhi samana samadhi

Samadhi samadhi sujatharathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (16)

 

Padhakamalam karuna nilaye varivasya

Dhiyonudhi nansha shive

Ayi kamale kamala nilaye kamala nilayahssa

kathamna bhaveth

Thava padameva param Padha Mithyanu

sheelayatho mama kimna shive

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (17)

 

Kanakala sathkala sindhu jalairanu

Sinjinuthe guna ranga bhuvam

Bhajathi sakimna sachee kucha kumbha

Thati pari rambha sukhanubhavam

Thava charanam saranam kara vani

Nataamaravaani nivasi shivam

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (18)

 

Thava vimalendu kulam vadhanaedhu

Malam Sakalam nanu kulayathe

Kimu puruhootha purendu mukhi

Sumukhi bhirasow vimukhee kriyathe

Mamathu matham shiva namadhane

Bhavathi kripaya kimuth kriyathe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (19)

 

Ayi mayi deena dayalu Dhaya kripayaiva

Tvaya bhavi thavya mume

Ayi jagatho janani kripayaasi yathaasi

Thathaanu mithaasi rathe

Yaduchitha mathra bhavathyu rarikurutha

Durutha pamapaakuruthe

Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (20)

 

Ithi Sri Mahishasura mardini stotram ||

 

People Also Search For

 

aigiri nandini lyrics in kannada | aigiri nandini lyrics kannada | aigiri nandini kannada lyrics | ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ಹಾಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್

 

Conclusion of aigiri nandini kannada lyrics

 

aigiri nandini lyrics in kannada is a beautiful and powerful stotram that has been revered by Hindus for centuries.

The lyrics are simple but profound, offering praise and worship to the Divine Mother.

If you are looking for a aigiri nandini kannada lyrics to add to your daily devotional practice, or simply want to experience the beauty of this ancient hymn, we hope you will give Aigiri Nandini a try.

 

🍀 🍀 🍀  🪷 🪷 🪷 Thanks for visiting—Indianjobsforum 🪷 🪷 🪷  🍀 🍀 🍀

 

Spread the love

Leave a comment